Do następnej wysyłki zostało 0-26:19:49
0,00 zł

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką prywatności”) stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego www.autobits.pl . Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w sposób wskazany w Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi przetwarzanych w ramach Aplikacji jest Ł. Kokoszka, P. Zacny AUTOBITS spółka jawna, zarejestrowana pod numerem KRS: 0001030769, (NIP: 5130285469, REGON: 525095570) z siedzibą ul. Sucha 4, 30-199 Rząska.

Dane do kontaktu: email rodo@autobits.pl tel. 882 518 283 (zwana dalej: „Administratorem”).

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną pod adres: rodo@autobits.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  2017 roku, poz. 1219 z późn. zm.).
 3. W trakcie zamawiania Towarów oraz rejestracji konta w Sklepie internetowym Administrator może domagać się podania przez Klienta danych osobowych takich jak:

1)     imię i nazwisko;

2)     adres e-mail;

3)     nazwa użytkownika;

4)     numer telefonu

5)     adres dostawy

6)     dane dotyczące pojazdu

7)     numer rachunku bankowego

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia dokonywanie Zamówień ze Sklepu internetowego lub rejestracji konta na stronie sklepu.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach:

1)     związanych z zawarciem i realizacją Umowy, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Klienta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);

2)     ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

3)     marketingu bezpośredniego usług Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Klienta odpowiedniej, odrębnej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących podmiotów współpracujących z Administratorem oraz w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

4)     przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

5)     jeśli Klient wyrazi zgodę, Administrator przetwarza jego dane w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych z Aplikacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.Ponadto wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem Sklepu są realizowane przy użyciu bezpiecznych systemów płatności. Poufne dane płatnicze są przesyłane bezpośrednio i w zaszyfrowanej postaci (SSL) do odpowiedniej organizacji obsługującej płatność.
 2. Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres:

1)     niezbędny do wykonania Umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

2)     istnienia konta użytkownika Sklepu internetowego - do czasu usunięcia konta, bez uszczerbku dla pkt. 1 oraz 3-6 poniżej;

3)     niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

4)     w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania Umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

5)     w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

6)     w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. Klient, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo do:

1)     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)     sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)     usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

4)     ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)     przenoszenia swoich danych do innego administratora;

6)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;

7)     cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane Klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

8)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO.

 1. W ramach realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Klient może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adres e-mail wskazany w ust. 3 powyżej. W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Administrator może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.
 2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 3. Dane osobowe Klienta będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie w zgodzie z obowiązkami prawnymi, które mają zastosowanie w każdym przypadku, np. do  organów i instytucji publicznych, gdy wymagają tego przepisy podatkowe, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych lub inne obowiązujące przepisy.
 4. W przypadku Zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej, Twoje dane mogą zostać przekazane, w stosownych przypadkach, instytucjom finansowym i dostawcom usług płatniczych, podmiotom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom, dostawcom usług logistycznych, transportu i dostawy towarów. Komunikacja ta jest niezbędna, aby zapewnić realizację Zamówienia.
 5. Administrator może zlecić stronom trzecim, które będą miały dostęp do Twoich danych pochodzących wykonania Umowy. Te strony trzecie mogą zapewnić nam między innymi usługi technologiczne, obsługę klienta lub usługi marketingowe i reklamowe, a w każdym przypadku będą przetwarzać Twoje dane zgodnie z instrukcjami Administratora i nigdy bez Twojej zgody dla własnych celów.
 6. Międzynarodowe przekazywanie danych może mieć miejsce w przypadku, gdy firmy, którym Administrator udostępnia dane, znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co będzie zgodne z prawem, ponieważ stwierdzono w stosunku do tych Państw odpowieni poziom ochrony lub zastosowano odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe poprzez stosowanie Standardowych Klauzul Umownych dostosowanych przez Komisję Europejską, z których treścią można zapoznać się pod następującym linkiem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.
 7. Administrator nie przewiduje w toku przetwarzania danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również profilowania za wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach cookies.
 8. Pozyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego oraz realizacji ich podstawowych funkcji, jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody osoby odwiedzającej stronę internetową. W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań i możliwości technicznych, wybór zakresu stosowania technologii plików cookies oraz ewentualne wyrażenie stosownej zgody może być możliwe przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym z poziomu banera plików cookies, który pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. W takim wypadku osoba odwiedzająca może w każdej chwili zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookies.
 9. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 10. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 11. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te  pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Klienta Sklepu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać danych;
  4. integracja stron internetowych z serwisami społecznościowymi (Facebook, Twitter, Google+, Instagram)
 12.  W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta  przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 13. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu; 
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie  korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez  Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie  wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki,  wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści  reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych  (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w  urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w  szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w  ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu  w urządzeniu Klienta Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach  obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki  internetowej).
 15. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na  niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane  mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

 

Drogi Użytkowniku

Aby móc świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce.